วงศ์ Trichotriidaeสกุล Macrochaetus
 - Macrochaetus collinsii  (Gosse, 1867)
 - Macrochaetus danneelae Koste & Shiel, 1983
 - Macrochaetus longipes Myers, 1934
 - Macrochaetus sericus (Thorpe, 1893)
 - Macrochaetus subquadratus (Perty, 1850)
สกุล Trichotria
 - Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830)
สกุล Wolga
 - Wolga spinifera (Western, 1894)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น