วงศ์ Uenoidaeสกุล Uenoa
 - Uenoa hiberna Kimmins, 1964
 - Uenoa ketura Malicky, 2010


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น