วงศ์ Veliidaeสกุล Angilia
 - Angilia bispinosa Andersen, 1981
 - Angilia orientalis Andersen, 1981
สกุล Chenevelia
 - Chenevelia stridulans Zettel, 1996
สกุล Microvelia
 - Microvelia douglasi Scott, 1874
 - Microvelia petraeus Andersen, Yang & Zettel, 2002
สกุล Perittopus
 - Perittopus asiaticus Zettel, 2001
สกุล Pseudovelia
 - Pseudovelia sexualis (Paiva, 1917)
สกุล Rhagovelia
 - Rhagovelia inexpectata Zettel, 2000
 - Rhagovelia sumatrensis Lundblad, 1933
สกุล Strongylovelia
 - Strongylovelia paitooni Chen, Nieser & Sangpradub, 2006
 - Strongylovelia sujini Chen, Nieser & Sangpradub, 2006
สกุล Tetraripis
 - Tetraripis zetteli Andersen, 2000
สกุล Xiphovelia
 - Xiphovelia sp. 


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น