วงศ์ Xiphocentronidaeสกุล Abaria
 - Abaria ateduna Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Abaria boripat Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Abaria guatila Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Abaria hamul Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Abaria hemdan Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Abaria heth Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Abaria iuma Malicky & Chantaramongkol, 1992
สกุล Cnodocentron
 - Cnodocentron brogimarus Malicky & Chantaramongkol, 1992
สกุล Drepanocentron
 - Drepanocentron curmisagius Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Drepanocentron jubal Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Drepanocentron vercaius MALICKY & CHANTARAMONGKOL, 1992
สกุล Melanotrichia
 - Melanotrichia attia Malicky & Chantaramongkol, 1992
 - Melanotrichia hanuman Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Melanotrichia samaconius Malicky & Chantaramongkol, 1992
สกุล Proxiphocentron
 - Proxiphocentron arjinae Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Proxiphocentron patrus Malicky & Chantaramongkol, 2009


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น