ฟองน้ำน้ำจืด (Freshwater Sponges)

 ฟองน้ำน้ำจืด เป็นสัตว์ในไฟลัม Porifera คลาส Demospongiae อันดับ Haplosclerida ฟองน้ำน้ำจืดมีลักษณะสำคัญคือ มีลำตัวเป็นโพรง มีรูพรุน ดำรงชีวิตโดยยึดเกาะ (sessile) กับวัสดุในน้ำ เช่น ก้อนหิน เปลือกหอย 2 ฝา ตอไม้ใต้น้ำ รากหรือกิ่งของต้นไม้ริมฝั่งที่อยู่ใต้น้ำ รวมทั้งพื้นอาศัยที่มนุษย์สร้างขึ้น ฟองน้ำเป็นสัตว์กรองกิน (filter feeders) กรองอาหารที่แขวนลอยในน้ำ (Gugel, 2001; Pronzato and Manconi, 2002) ผลการสำรวจฟองน้ำน้ำจืดที่ได้มีการรายงานในประเทศไทยจนถึง พ.ศ. 2562 พบฟองน้ำน้ำจืดทั้งสิ้น 12 ชนิด (Ruengsawang et al., 2012; Ruengsawang et al., 2017)

Phylum Porifera
 Class Demospongiae
  Order Haplosclerida
   Family Spongillidae
   Family Potamolepida

ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น