วงศ์ Baetidae

ตัวอ่อน: รูปร่างเรียวลู่น้ำ (streamline) หนวดยาวกว่าความกว้างส่วนหัว เหงือกเป็นแผ่นอยู่บนปล้องท้องที่ 1-7 หรือ 1-5 หรือ 2-7 บางสกุลแพนหางเส้นกลางอาจลดรูปหดสั้น ยาวเพียงครึ่งหนึ่งของความยาวปกติ หรือมองไม่เห็น ตัวอ่อนในวงศ์นี้จึงมีแพนหาง 2-3 เส้น พบทั้งในน้ำนิ่งและน้ำไหล เก็บกินอนุภาคอินทรีย์ที่ละเอียดเป็นอาหาร ตัวอ่อนมีการกระจายตัวกว้าง สามารถอยู่ได้ในน้ำที่มีคุณภาพดีจนถึงคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 หรือคุณภาพน้ำพอใช้ ตามเกณฑ์ดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (Water Quality Index, WQI) สมาชิกในวงศ์นี้มีความทนทานปานกลาง (นฤมล แสงประดับ, 2548; บุญเสถียร บุญสูง, 2557)

สกุล Acentrella
 - Acentrella vera (Müller-Liebenau, 1982)
สกุล Baetiella
 - Baetiella bispinosa (Gose, 1980)
สกุล Cloeon
 - Cloeon bimaculatum (Eaton, 1885)
 - Cloeon marginale (Hagen, 1958)
สกุล Gratia
 - Gratia narumonae (Boonsoong & Thomas, 2004)
 - Gratia sororculaenadinae (Thomas, 1992)
สกุล Platybaetis
 - Platybaetis bishopi Müller-Liebenau, 1980
 - Platybaetis nayokensis Sutthinun, Gattolliat & Boonsoong, 2018
สกุล Procloeon
 - Procloeon narumonae  Tungpairojwong & Bae, 2015
 - Procloeon rubeosternum  Tungpairojwong & Bae, 2015
 - Procloeon simensis  Tungpairojwong & Bae, 2015


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น