วงศ์ Belostomatidae

แมงดานาและแมงดาสวน ปลายสุดของส่วนท้องมีท่อหายใจยาว มีต่อมสร้างกลิ่นอาศัยเกาะตามพืชน้ำในบ่อ บึง ตัวผู้มีต่อมสร้างกลิ่นนิยมใช้ทำน้ำพริก แต่งกลิ่นน้ำปลา และเป็นส่วนผสมของเครื่องจิ้มต่าง ๆ เพื่อให้มีกลิ่นชวนรับประทาน ตัวเมียที่มีไข่นิยมนำมาทอดกรอบ (นฤมล แสงประดับ, 2548)

สกุล Diplonychus
 - Diplonychus rusticus (Fabricius, 1781)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น