วงศ์ Elmidae

ตัวเต็มวัย: มีชื่อเรียกว่า ด้วงน้ำไหล หรือ riffle beetle เนื่องจากด้วงวงศ์นี้อาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำไหลเร็ว ทั้งในลำธารและแม่น้ำ ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 1-8 มิลลิเมตร tarsus ปล้องสุดท้ายโป่งพองออกเห็นชัดเจน หนวดไม่ยาวแต่เห็นได้ชัดเจน (นฤมล แสงประดับ, 2548; Merritt et al., 2008)
ตัวอ่อน: รูปทรงกระบอกยาว แต่บางชนิดรูปร่างรีเป็นรูปไข่ ปล้องท้องปล้องสุดท้ายมีช่องเปิดให้เหงือกออกมาได้ เหงือกสามารถยืดหดได้ ตัวอ่อนคลานอยู่นบนพื้นหินหรือเกาะบนพืชน้ำ ขูดกินเพอริไฟตอน (นฤมล แสงประดับ, 2548; Merritt et al., 2008)

สกุล Ancyronyx
 - Ancyronyx acaroides Grouvelle, 1896
 - Ancyronyx malickyi Jäch, 1994
สกุล Aulacosolus
 - Aulacosolus carinatus Jäch & Boukal, 1997
 - Aulacosolus scida Jäch & Boukal, 1997
 - Aulacosolus spinosus Jäch & Boukal, 1997
 - Aulacosolus tenuior Jäch & Boukal, 1997
สกุล Dryopomorphus
 - Dryopomorphus bishopi Hinton, 1971
 - Dryopomorphus siamensis Kodada, 1993
สกุล Graphelmis
 - Graphelmis ambigua Delève, 1970
 - Graphelmis boukali Čiampor, 2004
 - Graphelmis clermonti (Pic, 1923)
 - Graphelmis jaechi Čiampor, 2001
 - Graphelmis jendeki Čiampor & Kodada, 2004
 - Graphelmis picta (Reitter, 1886)
 - Graphelmis sausi Čiampor, 2004
สกุล Indosolus
 - Indosolus nitidus (Bollow, 1940)
สกุล Leptelmis
 - Leptelmis tawitawiensis Delève, 1973
สกุล Macronevia
 - Macronevia simplex (Hinton, 1936)
สกุล Macronychus
 - Macronychus indicus Hinton, 1940
 - Macronychus ultimus Čiampor & Kodada
สกุล Ordobrevia
 - Ordobrevia constricta Delève, 1968
สกุล Potamophilinus
 - Potamophilinus longipes (Grouvelle, 1892)
สกุล Pseudamophilus
 - Pseudamophilus davidi Kodada, 1992
สกุล Stenelmis
 - Stenelmis seres Hinton, 1941
สกุล Urumaelmis
 - Urumaelmis uenoi Satô, 1963
สกุล Vietelmis
 - Vietelmis jablonskii Kodada, Sangpradub, Somnark, Grula, Ziak & Freitag, 2017


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น