วงศ์ Heptageniidae

ตัวอ่อน: ลำตัวแบนราบไปกับพื้น จึงถูกเรียกว่า flatten mayflies หัวมีขนาดใหญ่อยู่ในแนวราบ เหงือกอยู่ปล้องท้องที่ 1-7 มีส่วนน้อยที่เหงือกอยู่บนปล้องท้องที่ 1-6 เหงือกมี 2 ชั้น ชั้นบนมีลักษณะเป็นแผ่นแบนกว้าง ชั้นล่างมีเหงือกเป็นเส้นอยู่เป็นกระจุกที่ฐานของแผ่นเหงือกชั้นบน แพนหางมี 2-3 เส้น ตัวอ่อนอาศัยบริเวณใต้ก้อนหิน กิ่งไม้ ใบไม้ พืชน้ำ บริเวณน้ำไหลเอื่อยถึงไหลแรง ขูดกินสาหร่าย ไดอะตอม และเศษซากอินทรีย์ ตามพื้นอาศัย สมาชิกวงศ์นี้มีความทนทานต่ำ (นฤมล แสงประดับ, 2548; บุญเสถียร บุญสูง, 2557)

สกุล Afronurus
 - Afronurus namnaoensis  Braasch & Boonsoong, 2010
สกุล Asionurus
 - Asionurus primus Braasch & Soldán, 1986
สกุล Compsoneuria
 - Compsoneuria thienemanni Ulmer, 1939
สกุล Compsoneuriella
 - Compsoneuriella braaschi  Boonsoong & Sartori, 2015
สกุล Epeorus
 - Epeorus khayengensis  Braasch & Boonsoong, 2010
สกุล Notacanthurus
 - Notacanthurus baei Braasch & Boonsoong, 2009
สกุล Rhithrogena
 - Rhithrogena siamensis  Braasch & Boonsoong, 2009
สกุล Rhithrogeniella
 - Rhithrogeniella tonkinensis Soldán & Braasch, 1986
สกุล Thalerosphyrus
 - Thalerosphyrus sinuosus Navás, 1933


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น