วงศ์ Molannidaeสกุล Molanna
 - Molanna oglamar Malicky & Chantaramongkol, 1989
สกุล Molannodes
 - Molannodes alticola Malicky & Chantaramongkol, 1996
 - Molannodes hydorn Malicky & Chantaramongkol, 1991
 - Molannodes lirr Malicky & Chantaramongkol, 1989
 - Molannodes magdiel Malicky & Chantaramongkol, 2009


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น