วงศ์ Rhyacophilidaeสกุล Himalopsyche
 - Himalopsyche acharai Malicky & Chantaramongkol, 1989
สกุล Rhyacophila
 - Rhyacophila bicolor doiangka Malicky, 1999
 - Rhyacophila blenda Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Rhyacophila cornuta Kimmins, 1953
 - Rhyacophila curvata  Morton, 1900
 - Rhyacophila drokpa  Schmid, 1970
 - Rhyacophila drosampa  Schmid, 1970
 - Rhyacophila gyamo  Schmid, 1970
 - Rhyacophila heliada Malicky & Prommi, 2004
 - Rhyacophila hira Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Rhyacophila inaequalis Denning & Schmid, 1971
 - Rhyacophila pelopeia  Malicky & Nuntakwang, 2004
 - Rhyacophila pemba Schmid, 1970
 - Rhyacophila petersorum Schmid & Denning, 1971
 - Rhyacophila porntipae Malicky, 1987
 - Rhyacophila ramingwongi  Malicky, 1987
 - Rhyacophila scissa Morton, 1900
 - Rhyacophila scissoides Kimmins, 1953
 - Rhyacophila stheneboia Malicky & Prommi, 2006
 - Rhyacophila suah Malicky & Chantaramongkol, 2009
 - Rhyacophila tantichodoki  Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Rhyacophila tosagan Malicky & Chantaramongkol, 1993
 - Rhyacophila uncata  Kimmins, 1953
 - Rhyacophila wanichacheewai Malicky, 1987
 - Rhyacophila xayide Malicky & Chantaramongkol, 1989


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น