วงศ์ Lecanidaeสกุล Lecane
 - Lecane abanica Segers, 1994
 - Lecane acanthinula (Hauer, 1938)
 - Lecane aculeata (Jakubski, 1912)
 - Lecane acus (Harring, 1913)
 - Lecane aeganea  Harring, 1914
 - Lecane agilis (Bryce, 1892)
 - Lecane arcuata (Bryce, 1891)
 - Lecane arcula  Harring, 1914
 - Lecane armata Thomasson, 1971
 - Lecane aspasia Myers, 1917
 - Lecane baimaii Sanoamuang & Savatenalinton, 1999
 - Lecane batillifer (Murray, 1913)
 - Lecane bifastigata Hauer, 1938
 - Lecane bifurca (Bryce, 1892)
 - Lecane blachei Bērziņš, 1973
 - Lecane braumi Koste, 1988
 - Lecane bulla  (Gosse, 1851)
 - Lecane bulla diabolica (Hauer, 1936)
 - Lecane calcaria Harring & Myers, 1926
 - Lecane chinesensis Zhuge & Koste 1996
 - Lecane clara (Bryce, 1892)
 - Lecane closterocerca (Schmarda, 1859)
 - Lecane cornuta (Müller, 1786)
 - Lecane crenata (Harring, 1913)
 - Lecane crepida Harring, 1914
 - Lecane curvicornis (Murray, 1913)
 - Lecane decipiens (Murray, 1913)
 - Lecane donneri Chengalath & Mulamoottil, 1974
 - Lecane doryssa  Harring, 1914
 - Lecane elegans Harring, 1914
 - Lecane enowi Segers and Mertens, 1997
 - Lecane eswari Dhanapathi, 1976
 - Lecane flexilis (Gosse, 1886)
 - Lecane furcata (Murray, 1913)
 - Lecane galeata (Bryce, 1892)
 - Lecane grandis (Murray, 1913)
 - Lecane haliclysta Harring & Myers, 1926
 - Lecane hamata (Stokes, 1896)
 - Lecane hastata (Murray, 1913)
 - Lecane hornemanni (Ehrenberg, 1834)
 - Lecane inermis (Bryce, 1892)
 - Lecane inopinata  Harring & Myers, 1926
 - Lecane intrasinuata (Olofsson, 1917)
 - Lecane isanensis Sanoamuang & Savatenalinton, 2001
 - Lecane junki Koste, 1975
 - Lecane kunthuleensis Chittapun, Pholpunthin & Segers, 2003
 - Lecane lamellata (Daday, 1893)
 - Lecane lateralis Sharma, 1978
 - Lecane latissima Yamamoto, 1955
 - Lecane lauterborni Hauer, 1924
 - Lecane leontina (Turner, 1892)
 - Lecane ludwigii (Eckstein, 1883)
 - Lecane luna (Müller, 1776)
 - Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832)
 - Lecane lungae Savatenalinton & Segers, 2005
 - Lecane martensi Savatenalinton & Segers, 2008
 - Lecane micrognatha Segers & Savatenalinton, 2010
 - Lecane minuta Segers, 1994
 - Lecane mitis Harring & Myers, 1926
 - Lecane monostyla  (Daday, 1897)
 - Lecane nana  (Murray, 1913)
 - Lecane nelsoni  Segers, 1994
 - Lecane nitida (Murray, 1913)
 - Lecane niwati Segers, Kothetip & Sanoamuang, 2004
 - Lecane obtusa (Murray, 1913)
 - Lecane opias (Harring & Myers, 1926)
 - Lecane palinacis Harring & Myers, 1926
 - Lecane papuana (Murray, 1913)
 - Lecane paxiana Hauer, 1940
 - Lecane pertica Harring & Myers, 1926
 - Lecane punctata (Murray, 1913)
 - Lecane pusilla Harring, 1914
 - Lecane pyriformis (Daday, 1905)
 - Lecane quadridentata (Ehrenberg, 1830)
 - Lecane rhenana Hauer, 1929
 - Lecane rhytida Harring & Myers, 1926
 - Lecane robertsonae Segers, 1993
 - Lecane ruttneri Hauer, 1938
 - Lecane segersi Sanoamuang, 1996
 - Lecane serrata  (Hauer, 1938)
 - Lecane shieli Segers & Sanoamuang, 1994
 - Lecane signifera (Jennings, 1896)
 - Lecane simonneae Segers, 1993
 - Lecane sola  Hauer, 1936
 - Lecane stenroosi (Meissner, 1908)
 - Lecane stichaea Harring, 1913
 - Lecane stichoclysta Segers, 1993
 - Lecane subtilis Harring & Myers, 1926
 - Lecane superaculeata Sanoamuang & Segers, 1997
 - Lecane sympoda Hauer, 1929
 - Lecane syngenes (Hauer, 1938)
 - Lecane tenuiseta Harring, 1914
 - Lecane thalera (Harring & Myers, 1926)
 - Lecane thienemanni (Hauer, 1938)
 - Lecane undulata Hauer, 1938
 - Lecane unguitata (Fadeev, 1926)
 - Lecane ungulata (Gosse, 1887)


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น