วงศ์ Gyrinidaeสกุล
 - Leptocerus posticus Banks, 1911
 - Oecetis miletos Malicky & Naewvong, 2005
 - Oecetis pandora Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Orthotrichia parthenos Malicky & Chantaramongkol, 2007
 - Porrorhynchus marginatus Laporte 1835
 - Setodes okyrrhoe Malicky & Chantaramongkol, 2006
 - Trichosetodes pallas Malicky & Chantaramongkol, 2006
สกุล Dineutus
 - Dineutus sitesi Gustafson, Hájek & Miller, 2016
 - Dineutus spinosus Fabricius, 1781


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น