แมลงน้ำจืด (Aquatic Insects)

     แมลงเป็นกลุ่มสัตว์ขาข้อ จัดอยู่ในไฟลัมอาร์โทโปดา คลาสอินเซ็คตา (Insecta) ร่างกายแบ่งออกเป็น ส่วนหัว อก และท้อง มีขา 6 คู่ มีหนวด 1 คู่ แมลงส่วนมากอาศัยอยู่บนบก มีเพียงส่วนน้อยที่อาศัยในน้ำหรืออยู่ใกล้น้ำ แมลงเหล่านี้ถูกเรียกว่า แมลงน้ำ (Aquatic insects และ Semiaquatic insects) จากการสำรวจในแหล่งน้ำจืดหลายภูมิภาคในประเทศไทย มีการรายงานจำนวนชนิดของแมลงน้ำในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2,300 ชนิด แมลงน้ำมีทั้งหมด 13 อันดับ โดยมี 5 อันดับที่เป็นแมลงน้ำที่แท้จริงคือมีระยะตัวอ่อนทุกชนิดอาศัยอยู่ในน้ำ ได้แก่ อันดับแมลง Ehemeroptera อันดับ Megaloptera อันดับ Odonata อันดับ Plecoptera และ อันดับ Trichoptera

Phylum Arthropoda
 Class Insecta
  Order Collembola (แมลงหางดีด)
  Order Coleoptera (ด้วง)
   Family Amphizoidae
   Family Carabidae
   Family Chrysomelidae
   Family Curculionidae
   Family Dryopidae
   Family Dytiscidae
   Family Elmidae
   Family Gyrinidae
   Family Halipidae
   Family Helophoridae
   Family Hydraenidae
   Family Hydrochidae
   Family Hydroscaphidae
   Family Hygrobiidae
   Family Hygrobiidae
   Family Lampyridae
   Family Noteridae
   Family Psephenidae
   Family Ptilodactylidae
   Family Scirtidae
   Family Staphylinidae
   Family Staphylinidae
  Order Diptera (แมลงสองปีก)
   Family Athericidae
   Family Blephariceridae
   Family Ceratopogonidae
   Family Chaoboridae
   Family Chironomidae
   Family Dixidae
   Family Empididae
   Family Ephydridae
   Family Psychodidae
   Family Simuliidae
   Family Stratiomyidae
   Family Syrphidae
   Family Tabanidae
   Family Tipulidae
  Order Ephemeroptera (แมลงชีปะขาว)
   Family Baetidae
   Family Behningiidae
   Family Ephemerellidae
   Family Ephemeridae
   Family Euthyplociidae
   Family Heptageniidae
   Family Isonychidae
   Family Leptophlebiidae
   Family Neoephemeridae
   Family Oligoneuriidae
   Family Polymitarcyidae
   Family Prosopistomatidae
   Family Teloganellidae
   Family Teloganodidae
  Order Hemiptera (มวน)
   Family Aphelocheiridae
   Family Belostomatidae
   Family Corixidae
   Family Gelastocoridae
   Family Gerridae
   Family Hebridae
   Family Helotrephidae
   Family Hydrometridae
   Family Leptopodidae
   Family Mesoveliidae
   Family Micronectidae
   Family Naucoridae
   Family Nepidae
   Family Notonectidae
   Family Ochteridae
   Family Pleidae
   Family Saldidae
   Family Veliidae
  Order Hymenoptera (ผึ้ง ต่อ แตน มด)
   Family Agriotypidae
  Order Lepidoptera (ผีเสื้อและมอท)
   Family Crambidae
  Order Megaloptera (แมลงช้างกรามโต)
   Family Corydalidae
   Family Sialidae
  Order Neuroptera (แมลงช้างปีกใส)
   Family Sisyridae
  Order Odonata (แมลงปอ)
   Suborder Anisoptera
   Family Aeshnidae
   Family Cordulegastridae
   Family Corduliidae
   Family Gomphidae
   Family Libellulidae
   Family Macromiinae
   Suborder Zygoptera
   Family Amphipterygidae
   Family Calopterygidae
   Family Chlorocyphidae
   Family Coenagrionidae
   Family Euphaeidae
   Family Lestidae
   Family Megapodagrionidae
   Family Platycnemididae
   Family Platystictidae
   Family Protoneuridae
  Order Orthoptera (ตั๊กแตน จี้งหรีด)
   Family Acrididae
   Family Blaberidae
   Family Gryllidae
   Family Gryllotalpidae
   Family Tetrigidae
   Family Tettigoniidae
   Family Tridactylidae
  Order Plecoptera (แมลงสโตนฟลาย)
   Family Leuctridae
   Family Nemouridae
   Family Peltoperlidae
   Family Perlidae
  Order Trichoptera (แมลงหนอนปลอกน้ำ)
   Family Apataniidae
   Family Arctopsychidae
   Family Beraeidae
   Family Brachycentridae
   Family Calamoceratidae
   Family Dipseudopsidae
   Family Ecnomidae
   Family Glossosomatidae
   Family Goeridae
   Family Helicopsychidae
   Family Hydrobiosidae
   Family Hydropsychidae
   Family Hydroptilidae
   Family Lepidostomatidae
   Family Leptoceridae
   Family Limnephilidae
   Family Limnocentropodidae
   Family Molannidae
   Family Odontoceridae
   Family Odontoceridae
   Family Philopotamidae
   Family Phryganeidae
   Family Phryganeidae
   Family Phryganopsychidae
   Family Polycentropodidae
   Family Psychomyiidae
   Family Rhyacophilidae
   Family Sericostomatidae
   Family Stenopsychidae
   Family Uenoidae
   Family Xiphocentronidae


ติดต่อและสอบถาม: narumon@kku.ac.th สาขาวิชาขีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น